پرسش‌های متداول

  پیگیری درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان درحوزه وظایف كدام دفتر است؟

سامانه نقل و انتقال دانشجویان از سازمان دانشجویان