اخبار

حضور نماینده دفتر بازرسی در سفر استانی قزوین به همراه هیات نمایندگی وزارت خانه
حضور نماینده دفتر بازرسی در سفر استانی قزوین به همراه هیات نمایندگی وزارت خانه

حضور نماینده دفتر بازرسی در سفر استانی قزوین به همراه هیات نمایندگی وزارت خانه

استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) قزوین در راستای سفر رئیس جمهور به استان قزوین

ادامه مطلب
سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰
حضور موثر هیات نمایندگی وزارت علوم و دفتر بازرسی در میز خدمت دولت در سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان

سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰

استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در سفر ریاست جمهوری به استان لرستان

ادامه مطلب