اخبار برگزیده - آرشیو

سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰
حضور موثر هیات نمایندگی وزارت علوم و دفتر بازرسی در میز خدمت دولت در سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان

سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان لرستان در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰

استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در سفر ریاست جمهوری به استان لرستان

ادامه مطلب