گزارش عملکرد

 
به نام خدا
 
اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور استقرار و اجرای کامل ضوابط، مقررات و کشف نارسائیها و پاسخگویی صحیح و قانونمند به متقاضیان، کوشیده است تا با ایجاد ارتباط سازنده بین طرفین دعوی و رفع مشکلات و موانع پیش روی هموطنان عزیزمان به وظایف سازمانی و قانونی خود عمل نماید.
این اداره کل در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۲‬ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲، بیش از ۸۰۰۰ فقره درخواست، شکایت وگزارش همراه بامستندات مرتبط درقالب مکاتبات دریافتی روزمره و همچنین موارد ارجاعی ازمراجعی همچون دفترمقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری و... را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.
 
نمایی کلی ازمیزان فعالیت انجام شده دراداره کل بازرسی وپاسخگویی به شکایات در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۲‬ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲
ردیف‌ موضوع‌ تعداد نامه ها (فقره) ‌
۱‌ مکاتبات ارجاع شده روزمره در سیستم ERP ۵۵۸۵‌
۲‌ شکایات و درخواست های ارجاع شده از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور‌ ۸۷‌
۳‌ شکایات و درخواست های ارجا ع شده از طریق سامانه ارتباط دولت و مردم (سامد) ‌ ۱۵۲‌
۴‌ شکایات و درخواست های الکترونیکی واصله‌ ۵۰۰‌
۵‌ شکایات و درخواست های واصله از سامانه تکریم ارباب رجوع‌ ۱۷۰۸‌
۶‌ جمع کل‌ ۸۰۳۲
 
تعداد نامه ها (فقره)