شرح وظایف

شرح وظایف دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها ی تابعه وزارتخانه برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد » اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی وزارتخانه .
• اعلام نظر در مورد میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارکنان و مدیران به اداره کل امور اداری، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها، در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
• بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم، از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان، با ارباب رجوع و تهیه گزارشات نوبه ای برای وزیر.
• برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وکمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی
• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت‎ها و کارکنان براساس بازرسی‎های انجام شده.
• کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‎های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به وزیر.
• آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت.
• دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم ( مراجعین) از واحدها و کارکنان وزارتخانه.
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی .
• بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان .
• جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای وزیر و معاونتهای ذیربط ریاست جمهوری در جهت کاهش شکایات مردمی .
• پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان .
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.